Veranderkundige procesbegeleiding

Waarom procesbegeleiding?
U heeft te maken met een ingrijpend veranderings‑ of besluitvormingsproces, zoals een samenwerkings- of fusietraject of een ingrijpende beleidsontwikkeling. Vaak is dat proces niet eenvoudig helder te beschrijven. Herkent u zich als wij zeggen dat bestuurders of managers van nature gericht zijn op de inhoud van de verandering of het besluit? De wijze waarop krijgt nog weleens minder aandacht. En toch is dat laatste essentieel voor geslaagde veranderings‑ of besluitvormingsprocessen. Natuurlijk zijn inhoud en proces nauw met elkaar verbonden. Maar toch is het gericht hanteren van het besluitvormings- en samenwerkingsproces van groot belang. Onze procesbegeleiding kan dan bijdragen aan draagvlak, reductie van inhoudelijke onzekerheid, verrijking van probleemdefinities en oplossingen, incorporatie van dynamiek, transparantie van besluitvorming en depolitisering van de besluitvorming. Maar ook aan het al doende leren van een nieuwe manier van vraagstukken aanpakken.

Wanneer?
Het is onze ervaring dat specifieke procesbegeleiding toegevoegde waarde heeft als uw vraagstuk:

  1. een aantal nieuwe of onbekende aspecten bevat;
  2. in een netwerk van meerdere afdelingen of organisaties moet worden opgelost;
  3. om nieuw gedrag vraagt van de betrokkenen.

Alle StreamLinks-adviseurs hebben vele veranderings‑ en besluitvormingsprocessen begeleid. Voorbeelden daarvan zijn strategische heroriëntaties en beleidsontwikkeling (bij gemeenten, zorginstellingen), fusieprocessen (tussen zorginstellingen) en cultuurveranderingsprocessen (in allerhande sectoren). Onze rol varieert van procesmanager tot procesbegeleider. Wij hebben goede ervaring met het waar mogelijk toepassen van de principes van Action Learning. Daardoor leveren wij niet alleen een waardevolle bijdrage aan het proces waarlangs uw vraagstuk kan worden opgelost, maar tegelijkertijd werken we aan het lerend vermogen van uw organisatie.

Ook inhoud?
Overigens hebben wij inmiddels zoveel ervaring met het begeleiden van processen in de diverse bedrijfstakken waar we werkzaam zijn, dat we het niet kunnen laten om ook ons licht te laten schijnen over de inhoud. Soms vinden onze klanten ons daarom lastig, maar achteraf zijn ze ons altijd dankbaar…..Dit geldt het meest voor de professionele dienstverlening (gezondheidszorg en onderwijs) en overheidsorganisaties (ministeries, provincies, gemeentes, uitvoerende diensten).

Hoe?
Procesbegeleiding is altijd op maat. Na een intakegesprek doen wij een voorstel voor een meestal kortcyclische  aanpak. Zo mogelijk in samenwerking met interne adviseurs of projectleiders werken wij aan het onderzoek en de aanpak van de problematiek.

Copyright © 2007 Streamlinks